Zestawienie zadań realizowanych przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą  

Lp.Zadania realizowane przez Okręgową Stację Chemiczno-RolnicząPodstawa prawna realizowanych zadań
1badania odczynu i zasobności gleb w makroelementy dla potrzeb doradztwa nawozowegoart. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz.U.  2007, Nr 147,  poz. 1033)
2badania zasobności gleb w mikroelementy dla potrzeb nawożenia mikroelementamiart. 28 ust. 1 pkt 1 i 2  ustawy o nawozach i nawożeniu
3badania gleb, ziem, podłoży, i pożywek dla potrzeb upraw warzywnych, sadowniczych, roślin ozdobnych i trawnikówart. 28 ust. 1 pkt 1 i 2  ustawy o nawozach i nawożeniu
4inne badania gleb, w tym gruntów na potrzeby budowlaneart. 28 ust. 1 pkt 1 i 2  ustawy o nawozach i nawożeniu
5badania materiału roślinnego dla potrzeb doradztwa nawozowegoart. 28 ust. 1 pkt 1 i 2  ustawy o nawozach i nawożeniu
6badania jakości pasz gospodarskichart. 28 ust. 1 pkt 1 i 2  ustawy o nawozach i nawożeniu
7badania płodów rolnych (w tym żywności – owoce, warzywa, miód) na zawartość metali ciężkich i azotanów oraz wydawanie stosownych zaświadczeń o nieprzekraczaniu w roślinach ich dopuszczalnych zawartościart. 28 ust. 1 pkt 1 i 2  ustawy o nawozach i nawożeniu
8badania wyrobów spożywczych na zawartość metali ciężkichrozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie integrowanej produkcji (Dz. U nr 256, poz. 1722).
9badania składu chemicznego nawozów mineralnychart. 28 ust. 1 pkt 3   ustawy o nawozach i nawożeniu
10badania wapna nawozowegoart. 28 ust. 1 pkt 3   ustawy o nawozach i nawożeniu
11badania nawozów naturalnych i organicznychart. 28 ust. 1 pkt 3   ustawy o nawozach i nawożeniu
12określanie zalecanych dawek wapna na potrzeby dotacji z tytułu rekultywacji gleb o charakterze lokalnymart. 28 ust. 1 pkt 2   ustawy o nawozach i nawożeniu
13badania nawozów na zgodność nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE”art. 28 ust. 1 pkt 3 i 4  ustawy o nawozach i nawożeniu
14badania osadów ściekowych i ścieków do rolniczego wykorzystaniaart. 28 ust. 1 pkt 3  ustawy o nawozach i nawożeniu w związku z § 2 ust. 3 rozporządzenia MRiRW z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania
15badania monitoringowe azotu mineralnego w glebachart. 28 ust. 1 pkt 6   ustawy o nawozach i nawożeniu
16badania monitoringowe azotu azotanowego w wodach do głębokości 90 cm od powierzchni gruntuart. 28 ust. 1 pkt 6   ustawy o nawozach i nawożeniu
17badania monitoringowe fosforu przyswajalnego w glebachart. 28 ust. 1 pkt 6   ustawy o nawozach i nawożeniu
18badania gleb, nawozów, opracowywanie bilansu azotu, sporządzanie planów nawożenia dla potrzeb gospodarstw rolnych położonych na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia azotanami ze źródeł rolniczychrozporządzenia dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej w sprawie wprowadzenia programów działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych wydane na podstawie art. 47 ust. 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115 poz. 1229z późn. zm.)
19tworzenie i prowadzenie baz danych z zakresu azotu mineralnego w glebie, azotu azotanowego w wodach 90 cm od  powierzchni gruntu i fosforu w glebie oraz zarządzania tymi bazamiart. 28 ust. 1 pkt 6  ustawy o nawozach i nawożeniu
20opiniowanie planów nawożeniaart. 18 ust. 3 ustawy o nawozach i nawożeniu
21sporządzanie planów nawożeniaart. 28 ust. 1 pkt 2   ustawy o nawozach i nawożeniu
22badania gleb dla potrzeb realizacji przedsięwzięć rolno-środowiskowychart. 28 ust. 1 pkt 1 i 4  ustawy o nawozach i nawożeniu
23prowadzenie szkoleń w zakresie stosowania nawozów na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia azotanami ze źródeł rolniczychrozporządzenia dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia azotanami wydane na podstawie art. 47 ust. 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2005 nr 239 poz. 2019)
24wydawanie opinii z zakresu stosowania nawozówart. 28 ust. 1 pkt 4   ustawy o nawozach i nawożeniu
25opracowywanie zaleceń nawozowych, map odczynu i zasobności glebyart. 28 ust. 1 pkt 2 i 5  ustawy o nawozach i nawożeniu
26wydawanie opinii w zakresie zawartości poszczególnych pierwiastków w różnych elementach środowiska (gleba, woda)art. 28 ust. 1 pkt 4   ustawy o nawozach i nawożeniu
27opracowywanie instrukcji 
28opracowywanie raportów na potrzeby instytucji administracji wszystkich szczebliart. 28 ust. 1 pkt 5   ustawy o nawozach i nawożeniu
29wydawanie publikacji i materiałów informacyjnychart. 28 ust. 1 pkt 5   ustawy o nawozach i nawożeniu
30prowadzenie działalności szkoleniowejart. 28 ust. 1 pkt 5   ustawy o nawozach i nawożeniu
31współpraca międzynarodowa 
32współpraca ze wszystkimi instytucjami działającymi w rolnictwie i ochronie środowiskaart. 28 ust. 1 pkt 4 i 5  ustawy o nawozach i nawożeniu
33doskonalenie systemu zarządzania w laboratorium 
34wdrażanie systemu zarządzania w dziale terenowym